کتاب آزمون

سطح مهارت انگلیسی خود را چه خبر?

در IH Brisbane – ALS ما می توانیم برای کمک به پیدا کردن سطح زبان انگلیسی خود را. ما ارائه می دهیم آزمون قرار دادن زبان انگلیسی برای دانش آموزان در خارج از کشور و یا دانش آموزان که در استرالیا زندگی می کنند در حال حاضر.

آیا شما خارج از بریزبن / استرالیا هستید؟,,en,آیا شما در بریزبن / استرالیا هستید؟,,en?

Click Here

Are you in Brisbane/Australia?

Click Here