تحت 18 ساله

4 IH Brisbane – ALS همچنین خوشحال به پذیرفتن دانش آموزان تحت 18 سال سن, ارائه شده آنها ترتیبات سرپرستی کافی (از طریق یک اقامتگاه و یا از بستگان که با آنها باشد). هزینه جداگانه برای دانش آموزان وجود دارد در زیر 18, که شامل:

 

  • جلسات رفاه هر دو هفته یکبار
  • 6 گزارش پیشرفت بارگیری در این هفته و نمونه کار به مخاطب تعیین شده ارائه
  • کمک به باز کردن یک حساب بانکی, گرفتن تلفن همراه و سایر خدمات به عنوان مورد نیاز است.

 

تحت 18 رفاه

 

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد ثبت نام دانش آموز تحت دوست 18 و رفاه مورد نیاز, لطفا با ما تماس بگیرید.