انگلیسی برای مقاصد علمی

این دوره به خصوص طراحی شده است برای کمک به شما در محیط دانشگاهی در استرالیا موفق. شما یادگیری واژگان زبان و مهارت های مرتبط با مطالعه بیشتر در استرالیا, مانند درک سخنرانی, یادداشت برداری, دادن سخنرانیها و تولید گزارش, همچنین اهمیت ارجاع, چگونه به قول و اجتناب از سرقت ادبی.

در پایان یک دوره EAP, شما خواهد شد:

  • آیا بهبود سطح زبان انگلیسی خود را به طور کلی

  • بهتر است مطالعه بیشتر در استرالیا آماده

  • دانش بهتر از دستور زبان انگلیسی, و نحوه استفاده از آن

  • درک خوبی از رسمی و آکادمیک از زبان انگلیسی, با تمرکز بر نوشتن.

اگر شما جدی در مورد مطالعه بیشتر در استرالیا, این دوره برای شما است.

 

سطح دوره

B2 یا C1

طول دوره

6 یا 12 هفته

شروع درس

فرم ثبت نام را مشاهده کنید

 

جدول نمونه

Business and EAP timetable