انگلیسی عمومی

(CRICOS 062145C)

این دوره طراحی شده است به شما کمک کند انگلیسی خود را بهبود بخشد و ارتباط با اعتماد به نفس در هر وضعیت.

شما در دقت و تسلط خود را در سراسر تمام مهارت کار خواهد کرد, در حالی که یادگیری و استفاده از فرهنگ لغت و دستور زبان.

در پایان یک دوره مطالعه انگلیسی عمومی, شما خواهد شد:

  • قادر به درک بیشتر از زبان انگلیسی که در اطراف شما, هر دو چه شما را ببینید و بشنوید

  • بهتر قادر به گرفتن بخشی در مکالمات – با اعتماد به نفس در تسلط, وضوح & دقت

  • دانش بهتر از دستور زبان انگلیسی, و نحوه استفاده از آن

  • بدانید که چگونه برای انتخاب کلمه مناسب برای وضعیت حق

  • دارای مجموعه لغات گسترده تر به زبان انگلیسی, و قادر به استفاده از آن در مورد موضوعات آشنا.


سطح دوره

تمام (A1-C1)

طول دوره

1 به 72 هفته

شروع درس

هر دوشنبه