فعالیت های رایگان

یکی از کلید به یادگیری زبان انگلیسی است که ساخت آن حدود بیش از طبقات – هر هفته ما در فعالیت های مختلف رایگان قرار داده است برای کمک به شما انجام این کار. بیشتر شما می توانید انگلیسی خود را در خارج از کلاس راحت تر شما را پیدا خواهد کرد به یاد داشته باشید و حفظ بهبود استفاده کنید.

پیدا کردن آنچه که ما انجام می دهند در این ماه در اینجا.