فعالیت های رایگان

یکی از کلید به یادگیری زبان انگلیسی است که ساخت آن حدود بیش از طبقات – هر هفته ما در فعالیت های مختلف رایگان قرار داده است برای کمک به شما انجام این کار. بیشتر شما می توانید انگلیسی خود را در خارج از کلاس راحت تر شما را پیدا خواهد کرد به یاد داشته باشید و حفظ بهبود استفاده کنید.

پیدا کردن آنچه که ما انجام می دهند در این ماه در اینجا.

 

 

نگاهی به برخی از سرگرم کننده در حال,en!!!

12694539_1105531489491290_8301180352790467581_o 12916904_1148530195191419_1518728486044691220_o 13475238_1191620204215751_2167007854094297968_o 14310532_1268880129823091_8019717855125896553_o 14918798_1319942731383497_3313036306170697740_o 1926037_938595909518183_3717441973558252836_o 10623319_981507268560380_9204836270199045150_o 11039126_940140796030361_5659355684952139971_o 11754354_1007214082656365_7850193817843540530_o