به مسیرهای به آموزش و پرورش بیشتر

IH Brisbane – ALS آیا شما سنگ پله مناسب برای رفتن به یک مدرک بیشتر در استرالیا. ما با تمام موسسات زیر کار می کنند با ورود مستقیم به شما ارائه می کنند; این بدان معناست که, ارائه الزامات مسیر خود را از ملاقات شما خوشبختم, شما نمی خواهد نیاز به آزمون برای ورود.

این بسیار مهم است که شما به ما اطلاع دهید اگر شما مایل به تحصیل در یک مسیر، بنابراین ما می توانیم کمک مورد نیاز از مسیر خود را دیدار با شما.

دانش آموزان مسیر به طور معمول باید برای شرکت در جلسات مشاوره به صورت ماهیانه, و الزامات اضافی با حجم کار دانشگاهی است.

Our partners and Conditions

If you wish to take an entry test for a pathway, please complete the form below. You will receive a link in the confirmation message to the pathway entry test.

Pathway Placement Test