IH بریزبن – اگر لوگو

 

IH بریزبن - ALS نیاز همکاران به استفاده از آرم خود را تنها در هدف از تبلیغات خدمات مدرسه. آرم قابل تغییر نیست و یا به هیچ وجه تغییر و تنها ممکن است برای اهداف ترویج IH بریزبن استفاده می شود - ALS. تصویر مدرسه باید به هر شیوه ای درگیر نیست, که ممکن است در نظر گرفته تحقیر یا منفی. IH بریزبن – ALS سمت راست به تصویب همه استفاده از آرم و به لغو مجوز به استفاده از آرم در هر زمان در صلاحدید خود محفوظ.

 

IH بریزبن – اگر لوگو

نام تجاری در استفاده از