Nhập học

Khi bạn đã sẵn sàng để áp dụng cho lớp học của bạn ở đây, xin vui lòng tải mẫu đơn tuyển sinh và chính sách học của chúng tôi, đọc chúng và sau đó hoàn thành một hình thức tuyển sinh, và gửi cho enrol@ihbrisbane.com.au. Hãy chắc chắn rằng bạn hỏi nếu bạn không hiểu bất cứ điều gì, hoặc muốn hỗ trợ trong ngôn ngữ của bạn.

Khi chúng tôi nhận được đơn của bạn chúng tôi sẽ gửi lại một lá thư trong sản 24 giờ. Điều này sẽ có tất cả các chi tiết cần thiết để trả cho khóa học của bạn.

Một khi bạn đã trả tiền cho khóa học của bạn, bạn sẽ nhận được Chứng nhận của bạn Enrolments nếu bạn đang áp dụng trên một thị thực du học, trong 24 giờ chúng tôi nhận được xác nhận thanh toán.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc trong quá trình, bạn có thể yêu cầu chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến enrol@ihbrisbane.com.au