Dưới 18 tuổi

4 IH Brisbane – ALS cũng vui vẻ chấp nhận học sinh dưới 18 tuổi, miễn là họ có sự sắp xếp giám hộ đầy đủ (thông qua gia đình bản xứ hoặc người thân sẽ ở với chúng). Có một khoản phí riêng biệt cho học sinh dưới 18, trong đó bao gồm:

 

  • Các cuộc họp hai tuần một lần phúc lợi
  • 6 báo cáo tiến độ hàng tuần và mẫu của công việc được cung cấp cho số liên lạc được
  • Giúp mở một tài khoản ngân hàng, nhận được một điện thoại di động và các dịch vụ khác khi cần thiết.

 

Dưới 18 phúc lợi

 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tuyển sinh học sinh dưới 18 và các yêu cầu phúc lợi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.