Hơn Lơp Học Tiếng

Đây tại IH Brisbane – ALS, chúng ta biết rằng nó không chỉ là về các lớp học xuất sắc. Trong phần này, bạn có thể tìm thêm thông tin về những gì chúng tôi cung cấp bên ngoài lớp học, những gì sinh viên trước đây nói về kinh nghiệm của họ tại IH Brisbane, và nhận được một số thông tin về cuộc sống ở Úc.

 

11958281_1028631213847985_2431120373434305331_o