Đại học thêm

IH Brisbane – ALS là bước hoàn hảo của bạn đá để đi vào một trình độ cao tại Úc. Chúng tôi làm việc với tất cả các tổ chức sau đây cung cấp cho bạn nhập trực tiếp; điều này có nghĩa rằng, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu của con đường của bạn, bạn sẽ không cần phải thực hiện một kỳ thi nhập.

Điều rất quan trọng mà bạn cho chúng tôi biết nếu bạn muốn nghiên cứu trên một con đường để chúng tôi có thể giúp bạn đáp ứng yêu cầu của con đường của bạn.

Sinh viên con đường thường phải tham dự các cuộc họp tư vấn hàng tháng, và có những yêu cầu bổ sung với khối lượng công việc học tập.

đối tác và điều kiện của chúng tôi

Nếu bạn muốn để có một bài kiểm tra nhập cảnh cho một con đường, hãy hoàn thành mẫu đơn dưới dây. Bạn sẽ nhận được một liên kết trong thông báo xác nhận để kiểm tra nhập đường.

Pathway kiểm tra xếp lớp