IH Brisbane – NẾU Logo

 

IH Brisbane - ALS đòi hỏi các đối tác để sử dụng logo của nó chỉ trong mục đích quảng cáo các dịch vụ của nhà trường. Logo không thể được sửa đổi hoặc thay đổi trong bất kỳ cách nào và chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích của việc thúc đẩy IH Brisbane - ALS. Hình ảnh nhà trường phải không được tham gia vào bất cứ cách nào, trong đó có thể được coi là miệt thị hay tiêu cực. IH Brisbane – ALS có quyền phê duyệt tất cả sử dụng logo của mình và thu hồi giấy phép sử dụng logo bất cứ lúc nào tuỳ ý.

 

IH Brisbane – NẾU Logo

Hướng dẫn Sử dụng Thương hiệu