Student Portal-click đây

  Bạn có thể kiểm tra các lớp học của bạn, tham dự và cập nhật thông tin liên lạc của bạn thông qua các cổng thông tin sinh viên.

  Trung tâm thử nghiệm,,en,Trung tâm thử nghiệm,,en,Trung tâm thử nghiệm,,en,Trung tâm thử nghiệm,,en,Trung tâm thử nghiệm,,en,Trung tâm thử nghiệm,,en,Trung tâm thử nghiệm,,en,Trung tâm thử nghiệm,,en – nhấp chuột đây

  Đăng nhập để thực hiện các bài kiểm tra hàng tuần của bạn,en

  Trung tâm tài nguyên – đăng nhập dưới đây


  Đăng nhập để tìm tài liệu để giúp bạn trong lớp học của bạn và ở Úc nói chung.
  Nhật ký chi tiết thay đổi hàng tháng - kiểm tra bảng thông báo chính cho mật khẩu của tháng này